דיוורי דיגיתל לתושבים לפי שכונות וטווח גילאים18321דיוורי דיגיתל לתושבים לפי שכונות וטווח גילאיםDigiTel Emails by age group and neighborhoodsList of benefits sent by emails on behalf of DigiTel to city residents, by age range, neighborhood and dateרשימת הטבות שלחת במיילים מטעם דיגיתל לתושבי העיר, לפי טווח גילאים, שכונה ותאריךעיר ועירייה07/11/2022 20:08:09https://opendata.tel-aviv.gov.il/Lists/OpenData_Datasets/ItemsToShow.aspxFalse
מוסדות נכים317020מוסדות נכיםDisabled institutionsPlaces aimed at improving quality of life, and improving functioning in the personal, family, occupational and social sphere of people with disabilities.מקומות שמטרתם שיפור איכות חיים, ושיפור התפקוד בתחום האישי, המשפחתי, התעסוקתי והחברתי של בעלי מוגבלויות.מידע מרחבי קהילה תרבות וספורט05/05/2021 11:02:23https://opendata.tel-aviv.gov.il/Lists/OpenData_Datasets/ItemsToShow.aspxFalse
יחידות דיור317023יחידות דיורDwelling PivotDwelling pivot: building units and areasיחידות הדיור בעיר ויחידות הדיור למגורים כולל שטח במ"ר, לפי שכונה. הנתונים נכונים לסוף השנה האחרונה. מקור: קובץ הארנונה העירונידיור עיר ועירייה08/06/2022 06:42:22https://opendata.tel-aviv.gov.il/Lists/OpenData_Datasets/ItemsToShow.aspxFalse
גשרים317031גשריםBridgesLocation of bridges in the cityמיקום גשרים בעירמידע מרחבי05/05/2021 09:53:36https://opendata.tel-aviv.gov.il/Lists/OpenData_Datasets/ItemsToShow.aspxFalse
מרכיב גידול אוכלוסייה לפי שכונה317033מרכיב גידול אוכלוסייה לפי שכונהPopulation Growth by neighborhoodPopulation Growth Neihborhood 2010.2015-2017מרכיב גידול אוכלוסייה לפי שכונה 2010, 2017-2015סביבה עירונית וקיימות עיר ועירייה08/06/2022 06:42:23https://opendata.tel-aviv.gov.il/Lists/OpenData_Datasets/ItemsToShow.aspxFalse
רובעים - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה317035רובעים - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהQuarters - Central Bureau of StatisticsDistribution of the city into quarters as defined in the Central Bureau of Statistics studiesחלוקה של העיר לרובעים כפי שהוגדרה במחקרי הלשכה לסטטיסטיקהמידע מרחבי עיר ועירייה דיור05/05/2021 11:23:33https://opendata.tel-aviv.gov.il/Lists/OpenData_Datasets/ItemsToShow.aspxFalse
הגירת אוכלוסייה317044הגירת אוכלוסייהPopulation Migration PivotPopulation distribution by city neighborhoodsאומדן למספר תושבי העיר לפי שכונות ולפי קבוצות גיל מקובצות. הנתונים נכונים לסוף השנה האחרונה. מקור: למ"ססביבה עירונית וקיימות עיר ועירייה08/06/2022 06:42:18https://opendata.tel-aviv.gov.il/Lists/OpenData_Datasets/ItemsToShow.aspxFalse
נעים בסופ"ש317046נעים בסופ"שBus routes and stops for the weekendAn intercity network that operates on weekends and connects cities to produce an effective, complementary metropolitan transport network for public transportation operating on weekdays. It is expected to provide a suitable transport solution for about 4 mרשת קווים בינעירונית שתפעל בסופי שבוע ותחבר בין הערים, כדי לייצר רשת תחבורה מטרופולינית אפקטיבית ומשלימה לתחבורה הציבורית שפועלת בימי חול. היא צפויה לספק פתרון תחבורתי הולם לכ-4 מיליון תושבי המטרופולין.מידע מרחבי תחבורה12/07/2022 09:50:31https://opendata.tel-aviv.gov.il/Lists/OpenData_Datasets/ItemsToShow.aspxFalse
אזורי גרירה317055אזורי גרירהTowaway ZonesMapping the parking lots to which vehicles are towed from every part of the cityמיפוי החניונים אליהם נגררים רכבים מכל חלק בעירמידע מרחבי תחבורה05/05/2021 09:34:30https://opendata.tel-aviv.gov.il/Lists/OpenData_Datasets/ItemsToShow.aspxFalse
רחובות סגורים317059רחובות סגוריםClosed StreetsDescription of the streets closed to traffic in the city due to infrastructure worksתיאור הרחובות הסגורים לתנועה בעיר בשל עבודות תשתיתמידע מרחבי תחבורה05/05/2021 11:23:45https://opendata.tel-aviv.gov.il/Lists/OpenData_Datasets/ItemsToShow.aspxFalse